Veilig sportklimaat & gedragsregels

Als bestuur van tennisvereniging Nieuw-Vennep vinden wij het belangrijk dat iedereen op de vereniging zich veilig voelt. Daarom hebben wij gedragsregels, is het normaal om elkaar aan te spreken en kun je terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon (VCP), het bestuur en de KNLTB.

Gedragsregels

Algemeen

 • Iedereen is welkom op onze vereniging.
 • Wij tonen respect voor de tegenstanders, andere leden en bezoekers.
 • Wij werken met vrijwilligers en houden daar rekening mee.
 • Bij een bardienst sta je nuchter achter de bar.
 • Schelden, discrimineren en pesten horen niet thuis op ons park.
 • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

Baan reserveren

 • Het reserveren van een baan is verplicht. Single voor 45 minuten en dubbel voor maximaal een uur.
 • Reserveren doe je altijd via de KNLTB ClubApp.
 • Ben je verhinderd, annuleer de baan dan zo spoedig mogelijk.
 • Neem je een introducé mee, dan maak je gebruik van de introducéregeling.

Op de baan

 • Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf en complimenteer elkaar.
 • Wij spelen volgens de regels, zeggen eerlijk als een bal in of uit is en vertrouwen elkaar.
 • Gebruiken rackets om mee te tennissen en niet om te gooien.
 • Wij gaan netjes om met de banen en de accommodatie.
 • Je speelt met graveltennisschoenen. Na het spelen sleep je de baan en borstel je de lijnen schoon. Het sleepnet, de netpalen en de lijnbezem liggen na afloop weer op hun plek en de scorebordjes ingeklapt.

Bestuur
Als bestuur zien wij er op toe dat deze gedragsregels worden nageleefd. Daarnaast is een veilig sportklimaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je spreekt elkaar er dan ook op aan in geval je onsportief of grensoverschrijdend gedrag waarneemt. Bij herhaling van dit gedrag van de aangesproken persoon maak je melding bij het bestuur, waarna het bestuur passende vervolgstappen zal ondernemen. Het bestuur kan naar aanleiding hiervan een lid schorsen, en als uiterste sanctie het lidmaatschap van een lid beëindigen. Het bestuur is tot slot verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan de bond of het Centrum Veilige Sport (CVSN). 

Vertrouwenscontactpersoon
Bij de vereniging is tevens een vertrouwenscontactpersoon (VCP) waar je terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) is Dianne Roerdink en zij is bereikbaar op vcp@tvnieuwvennep.nl.

Mocht je om redenen liever een ander persoon benaderen? Voor slachtoffers, beschuldigden en betrokkenen is Centrum Veilige Sport Nederland bereikbaar.

KNLTB
In geval van ernstige misdragingen (zoals fysiek geweld, doping, matchfixing en seksuele intimidatie) is iedereen die bij de tennis op wat voor manier dan ook betrokken is, verplicht dit te melden bij het bestuur van de verenging of (rechtstreeks) bij de KNLTB. Zie ‘Een misdraging. Wat nu?’.

Fair Play en gedragscodes KNLTB

In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB een Reglement Fair Play en gedragscodes voor verschillende doelgroepen (o.a. sporter, begeleider, ouder en vrijwilliger) opgesteld, waar ieder lid onder valt en zich aan heeft te houden. Als in strijd met de gedragscode wordt gehandeld, dan kan een sanctie volgen binnen de kaders van het Reglement Fair Play. Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren en voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Verder moet deze aanpak er ook voor zorgen dat betrokkenen weten hoe ze kunnen of moeten handelen bij een overtreding van de gedragscodes en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt.  

Algemene gedragscode ‘Fair Play’ KNLTB
Gedragscode en reglementen Fair Play KNLTB
Een misdraging. Wat nu?