Baanreglement

BAANREGLEMENT
januari 2012

1. Het bespelen van de banen is alleen voorbehouden aan leden die in het bezit zijn van een geldige ledenpas voorzien van een pasfoto en -in incidentele gevallen- aan introducés. Een introducé mag alleen spelen met iemand die al lid is (zie voorwaarden in het introductiereglement).

2. De baanbezetting wordt geregeld door een computergestuurd afhangsysteem waarin de pasjes van alle spelers achtereenvolgens worden ingebracht. Nadat de op het scherm verschijnende aanwijzingen zijn uitgevoerd wordt de aanvangstijd en een baanoverzicht op het scherm weergegeven.

3. Gereserveerde lessen, competitie, evenement- en toernooibanen zijn al geprogrammeerd. U krijgt dus een totaaloverzicht, wanneer en op welke baan u kunt spelen. Indien het afhangsysteem om technische redenen niet gebruikt kan worden, dient men de baan op een afhanglijst aan de bar te reserveren.

4. Afhangen is alleen mogelijk indien men persoonlijk op het park aanwezig is.

5. Het is niet toegestaan de ledenpas uit te lenen.

6. Een dubbelpartij kan alleen gereserveerd worden als alle vier personen hun pas invoeren. Alle spelers dienen dus gelijktijdig af te hangen. De tenniszuil is zo geprogrammeerd, dat alle banen evenredig in gebruik zijn. Dit om onnodig onderhoud van te veel of te weinig bespeelde banen te voorkomen.

7. Van u wordt dan ook verwacht, dat u zich aan dit baanreglement houdt. Dit voorkomt onnodige ergernis bij uw medeleden. Bespeel dus de baan die u toegewezen krijgt.

8. Voortijdig afhangen (in de zin van reserveren) is niet toegestaan.

9. In verband met lidmaatschapscontrole is men verplicht te allen tijde af te hangen; ook als het niet druk is.

10. Voor een enkelspel geldt een speelduur van 30 minuten; voor een dubbelspel 45 minuten. N.B. Afhangen met ”3 spelers“ wordt beschouwd als enkelspel. Met één pasje afhangen is niet toegestaan. Het is niet toegestaan met 4 spelers 2x een half uur af te hangen om vervolgens 1 uur te gaan dubbelen.

11. Het is niet toegestaan de baan voor het einde van de speeltijd te verlaten met de bedoeling opnieuw af te hangen. Pas nadat de tijdsduur volledig is verstreken, mag opnieuw worden afgehangen.

12.  Na het spelen is men verplicht de baan te slepen en deze opgeruimd en netjes achter te laten. Het sleepnet ophangen in de daarvoor bestemde beugel.

13.  Na nachtvorst, tijdens regen of als er nog plassen of glimmende plekken op de baan zichtbaar zijn, is het niet toegestaan deze te bespelen of te sponsen. De aanwijzingen van de groundsman, verenigingsmanager en de trainers dienen te worden opgevolgd.

14. Men wordt beschouwd als seniorlid indien men in het lopende kalenderjaar de 18-jarige leeftijd bereikt.

15. Alle banen (behalve de voor de competitie en training geblokkeerde banen) kunnen door junioren tot 21.30 uur en door senioren tot 23.00 uur afgehangen worden. Voor de recreatiecompetitie mogen niet meer dan vier banen per avond gebruikt worden. Dit is toegestaan tussen 19.00 en 22.00 uur. Dit betekent maximaal tien teams per avond, te weten max. zes teams thuis.

16. De norm is vijf teams uit vijf teams thuis. Er moet i.v.m. bezetting om 19.00 met minimaal twee teams gestart worden.

17.  De training voor de selectie competitiespelers kan plaatsvinden op vrijdagavond op banen acht en zeven gedurende de eerste zeven weken van het tennisseizoen.

18.  De mixavond is gepland op vrijdag van 19.30 uur tot 23.00. De lesbanen en de banen zeven en acht (de eerste zeven weken) kunnen niet worden gebruikt voor de mixavond.

19. Groundsman, train(st)ers, bestuurs- en commissieleden hebben de bevoegdheid banen te reserveren voor training, lessen, onderhoud, competitie, toernooien, recreatietennis, evenementen en onvoorziene gebeurtenissen.

20.   Leden, die aan de in punt 10 genoemde evenementen deelnemen, mogen tijdens de duur van dat evenement geen andere baan afhangen. Zaterdag- en zondagcompetitiespelers mogen op de dag dat hun team speelt, c.q. heeft gespeeld geen baan meer afhangen.

21. Het betreden van de baan is uitsluitend toegestaan in correcte tenniskleding en met tennisschoenen zonder uitwendig profiel. De voorkeur wordt gegeven aan een ingewerkt fijn (max. 2 mm) profiel (zogenaamd visgraat profiel).

22. Groundsman, train(st)ers, bestuurs- en commissieleden hebben de bevoegdheid u hierop te wijzen en bij nalatigheid u te verzoeken de baan onmiddellijk te verlaten.

23. De groundsman heeft te allen tijde de bevoegdheid het spel te onderbreken voor door hem noodzakelijk geacht onderhoud. De tijdsduur van dat onderhoud wordt niet verrekend met de gerechtigde speelduur. De leden zijn verplicht de verzoeken van de groundsman te volgen.

24.  Groundsman, train(st)ers, bestuurs- en commissieleden hebben de plicht regelend op te treden bij eventuele overtredingen van dit baanreglement of in geval van onvoorziene omstandigheden.